บริการ

คลินิกผิวหนังหมอธีรยุทธ์ ให้บริการ...

 

 

 

 • ตรวจ ให้การวินิจฉัย และรักษา โรคผิวหนังทุกชนิด
 • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านผิวพรรณต่างๆ
 • ตรวจวิเคราะห์หาการติดเชื้อที่ผิวหนังด้วยกล้องจุลทรรศน์
 • ให้การรักษาด้วย เลเซอร์ผิวหนัง และแสง
 • ให้การรักษาด้วยแสงอุลตร้าไวโอเล็ต (narrow band UVB), จี้เย็นด้วยไนโตรเจนเหลว,
 • ทดสอบหาสารแพ้สัมผัส, ตัดชิ้นส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ทั้งนี้โดยนัดไปทำที่โรงพยาบาล

ความเป็นมา

คลินิกหมอธีรยุทธ์ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 18 สิงหาคม 2537 โดยเช่าพื้นที่ชั้นล่างของตึกแถวที่บริเวณหน้าเครือสหพัฒน์ แรกเปิดใหม่ๆ บริเวณละแวกนั้น มีคลินิกให้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วเพียง 3 แห่ง โดยเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลเอกชน ให้ดำเนินการตรวจรักษาโรคทั่วไป หลังหนึ่งทุ่มไปแล้วค่อนข้างจะเงียบเหงา มีรถวิ่งผ่านน้อย เพราะเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรม การดำเนินงานในช่วงแรก เปิดเป็นคลินิกผิวหนังและโรคทั่วไป เพื่อสนันสนุนกิจการประกันสังคมของโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา เมื่อดำเนินการมาได้ 3 ปี คลินิกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น มีผู้มารับบริการที่อยู่ห่างไกลจากคลินิกออกไปมากขึ้น (คือไม่ใช่เฉพาะอยู่ในละแวกอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แล้ว)

Read more: ความเป็นมา

การออกใบรับรองแพทย์

คลินิกมีนโยบาย และแนวทางในการออกใบรับรองแพทย์ดังนี้...

 • คลินิกมีพันธะที่จะต้องออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่มารับการตรวจ เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยธรรมในทุกกรณี
 • คลินิกจะไม่เปิดเผยความลับที่ได้มาจากการตรวจรักษา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • ความเห็นแพทย์ ถือเป็นดุลยพินิจของแพทย์ ทั้งนี้โดยจะต้องสอดคล้องกับหลักวิชาการ
 • คลินิกไม่มีนโยบายที่จะออกใบรับรองแพทย์อันเป็นเท็จ หรือเพื่อให้เข้าใจในเนื้อความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งๆ ผู้ใดทั้งสิ้น
 • การออกใบรับรองแพทย์จะออกให้เพียงครั้งเดียวสำหรับการตรวจแต่ละครั้ง ทั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การขอใบรับรองแพทย์ซ้ำสำหรับการตรวจที่ได้รับใบรับรองแพทย์ไปแล้ว จะได้รับเป็น "สำเนาใบรับรองแพทย์" ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ขั้นตอนการรับบริการ

 • ในกรณีผู้ป่วยใหม่ กรอกใบประวัติผู้ป่วย เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล ซึ่งท่านจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด อาชีพ ประวัติการแพ้ยา และแพ้สัมผัส ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ หรือเลื่อนนัด จากนั้นรอเรียกเข้าตรวจ
 • ในกรณีผู้ป่วยเก่า หรือผู้ป่วยนัด ให้แจ้งชื่อ สกุลกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ทำบัตร แล้วรอเรียกเข้าตรวจ
 • ลำดับในการตรวจเรียงก่อนหลังตามเวลาที่ลงทะเบียนส่งชื่อเข้าห้องตรวจ เว้นแต่ คนไข้นัด ระบบคอมพิวเตอร์จะทำการจัดลำดับให้เข้าตรวจก่อนเมื่อเวลานัดตรวจมาถึง การโทรมาเพื่อทำนัด หรือเลื่อนนัด สามารถทำได้โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบจากตารางนัดก่อนเพื่อหาช่วงเวลา และวันที่สามารถลงนัดให้ได้
 • เมื่อได้รับการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รอเรียกเพื่อชำระเงินและรับยา ตลอดจนรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ยาและกำหนดนัดครั้งต่อไป

          ในกรณีที่แพทย์นัดไปที่โรงพยาบาล เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือรักษาด้วยวิธีพิเศษ
แพทย์จะแจ้งสถานที่ วันและเวลา ที่จะให้ไปพบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่ทางโรงพยาบาลนั้นๆ กำหนด

นโยบาย

คลินิกผิวหนังหมอธีรยุทธ์ มีเป้าหมายในการให้บริการที่ดีที่สุด ในการดูแลรักษา ตลอดจนให้คำแนะนำในด้านโรคผิวหนัง ด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ บนพื้นฐานของความถูกต้องทางด้านวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยสากล เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับประโยชน์สูงสุด และมั่นใจในการดำเนินงานของคลินิกผิวหนังหมอธีรยุทธ์
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้บริหารคลินิก และพนักงานทุกคนมีพันธะผูกพันที่จะปฏิบัติดังต่อไปนี้...

 1. ปรับปรุงการบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
 2. ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลทั้งของแพทยสภา และสมาคมแพทย์โรคผิวหนังแห่งประเทศไทย
 3. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้บนหลักวิชาการที่ได้รับการยอมรับแล้ว ว่าเป็นมาตรฐานการรักษาสำหรับโรคนั้นๆ
 4. พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างๆ ต่อเนื่อง


Copyright © 2014. All Rights Reserved.